Pensió d'invalidesa permanent

Quins són els requisits per rebre la pensió d’invalidesa permanent?

La pensió d’invalidesa permanent és una prestació econòmica que busca cobrir la pèrdua d’ingressos que pateix un treballador o treballadora quan per una malaltia o accident es veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral. A dins d’aquest concepte, es troben diferents graus d’incapacitat: la permanent parcial, total, absoluta o gran invalidesa.

La Seguretat Social ofereix rendes d’incapacitat per aquell o aquella que ho necessiti, tot i que obtenir-les no sempre és fàcil, sobretot si ets jove. Et demanen uns certs anys cotitzats que, en una edat prematura és gairebé impossible haver-los assolit. Per aquest motiu, entre altres, és interessant saber que les mutualitats són una altra opció a considerar.

Pensió d’Incapacitat Permanent Parcial

Per a la pensió d’incapacitat permanent parcial de la Seguretat Social necessites complir una sèrie de requisits:

 • Estar afiliat/afiliada i en alta.
 • Haver cotitzat 1.800 dies de cotització en els 10 anys anteriors a la data de la invalidesa.
 • Si ets menor de 21 anys, hauràs d’acreditar la meitat dels dies transcorreguts entre el dia que vas complir els 16 anys fins al dia de la invalidesa.
 • En el cas que la incapacitat derivi d’un accident (sigui laboral o no) o d’una malaltia professional, no s’exigirà un període previ de cotització. Estaràs afiliat i en alta, encara que l’empresari o empresària hagi incomplit les seves obligacions.

La pensió d’incapacitat permanent parcial és compatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat professional. També és compatible amb el manteniment de la feina que es desenvolupava abans de la invalidesa.

Pensió d’Invalidesa Permanent Total

Per a la pensió d’incapacitat permanent total de la Seguretat Social necessites complir una sèrie de requisits:

 • Estar afiliat/afiliada i en alta.
 • En el cas que la incapacitat derivi d’un accident de treball o una malaltia professional, els treballadors/treballadores estaran afiliats i en alta, encara que l’empresari o empresària hagi incomplit les seves obligacions.
 • En el cas que la incapacitat derivi d’una malaltia comuna, el període de cotització variarà en funció de l’edat:
  • En el cas de ser menor de 31 anys, necessitaràs haver cotitzat la tercera part del temps transcorregut entre el dia que vas complir els 16 anys fins al dia de la invalidesa.
  • En el cas de tenir 31 anys o més, necessitaràs haver cotitzat la quarta part del temps transcorregut entre el dia que vas complir els 20 anys fins al fet causant, amb un mínim de 5 anys cotitzats. El període específic de cotització serà una cinquena part del període de cotització exigible, que ha d’estar comprès entre els 10 anys anteriors a la data d’invalidesa o en els 10 anys anteriors a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar, en el cas que s’accedeixi a la pensió des d’una situació d’alta o assimilada, sense l’obligació de cotitzar.

Pensió d’Invalidesa Permanent Absoluta

 • Estar afiliat/afiliada i en alta.
 • En el cas que la incapacitat derivi d’un accident de treball o una malaltia professional, estaràs afiliat i en alta, encara que l’empresari o empresària hagi incomplit les seves obligacions.
 • Has de tenir cobert un període previ de cotització si la incapacitat permanent deriva d’una malaltia comuna o si la incapacitat permanent deriva d’un accident no laboral i no et trobes en situació d’alta.
 • Si la invalidesa deriva d’una malaltia comuna i la persona està en alta, variarà en funció de l’edat:
  • Si ets menor de 31 anys, hauràs d’haver cotitzat la tercera part del temps transcorregut entre la data en què vas complir els 16 anys i la del dia de la invalidesa.
  • En el cas de tenir més de 31 anys, hauràs d’haver cotitzat una quarta part entre el dia que vas complir els 20 anys fins a la del dia causant, amb un mínim de 5 anys cotitzats.  El període específic de cotització és d’una cinquena part que ha d’estar comprès entre els 10 anys anteriors al fet o els 10 anys anteriors a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar si s’accedeix a la pensió des d’una situació d’alta.
 • Si deriva d’una malaltia comuna o accident no laboral sense una situació d’alta, el període genèric de cotització és de 15 anys, mentre que el període específic de cotització és de 3 anys en els últims 10.

Pensió de Gran Invalidesa

Per tal d’aconseguir la pensió de Gran Invalidesa, s’ha de presentar una sèrie de documentació:

 • Acreditació d’identitat de l’interessat/interessada, representant legal i altres persones que figurin a la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o de l’emancipació del sol·licitant menor d’edat.
 • En el cas de malaltia comú, és necessari entregar el pagament de cotitzacions dels últims 3 mesos.
 • En el cas d’un accident de feina o malaltia professional, s’ha d’entregar el part administratiu d’accident de feina o malaltia professional i el certificat empresarial dels salaris reals de l’any anterior.
 • Si disposes d’ell, és interessant entregar l’historial clínic elaborat pel Servei Públic de salut de la teva comunitat autònoma. En el cas que hagis patit un avortament de més de 6 mesos o hagi mort un fill abans de 24 hores, necessites el certificat del Registre Civil.

Rendes d’Invalidesa amb Inspirit Mutua a través de La Mútua dels Enginyers

Com has pogut veure, els joves patim greus complicacions per obtenir una renda d’invalidesa a través de la Seguretat Social. A Inspirit Mutua, a través de La Mútua dels Enginyers, oferim diverses opcions de rendes d’invalidesa per poder assegurar-te, amb una edat mínima de 20 anys.

La prestació de la renda d’invalidesa de La Mútua dels Enginyers consisteix en el pagament d’una renda mensual, fins als 67 anys, a l’assegurat/assegurada que, per motiu d’un accident o malaltia, presenti una situació d’invalidesa permanent i absoluta.

En cas que presentis una situació d’invalidesa permanent i total produïda amb una edat inferior a 56 anys, la durada de la renda serà de 36 mensualitats, mentre que si es produeix amb 56 anys d’edat o més, la durada de la renda serà fins el mes en que compleixis 67 anys.

Si vols simular la teva quota personalitzada, pots fer-ho a través d’aquest link.

No et quedis sense cobertura. Demana informació i t’atendrem sense cap mena de compromís. Encara que siguis jove, estar protegit o protegida davant de qualsevol imprevist és important. No assumeixis cap risc.

També et pot interessar ...

Fòrum ETSEIB
Universitat

Fòrum ETSEIB 2018

Un dels objectius de la Mútua és acompanyar als enginyers en totes les etapes personals i professionals, des de que son estudiants. Per aquest motiu,

Llegir més »